شرکت دانا انرژی

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

شرکت حفاری استوان کیش

شرکت پترو کاریز امید کیش

شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا

شرکت پترو دانیال کیش

شرکت کارخانجات ماشین سازی اصفهان

شرکت سرمایه گذاری دانا