شرکت انرژی دانا

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

شرکت حفاری استوان کیش

شرکت پترو کاریز امید کیش

شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا

شرکت پترو دانیال کیش

شرکت سرمایه‌گذاری دانا

شرکت آذر انرژی تبریز

شرکت تناوب