انقلاب صنعتی چهارم

فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

وبینار فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به یقين جهان با مجموعه فرایندهای فناورانه‌ای مواجه است که قاعده بازی را در هر کسب وکاری تغيير داده‌اند؛ مفهومی که غالباً با نام «انقلاب صنعتی چهارم»شناخته می‌شود. به بيان کلی این فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم اطلاعات دیجيتال را از منابع و مكان‌های دیجيتال…