انرژیک

مرکز نوآوری انرژیک یک نقطه رجوع در فصل مشترک صنعت، دانش، تجربه، سرمایه و خلاقیت(تور مجازی)

مرکز نوآوری انرژیک یک نقطه رجوع در فصل مشترک صنعت، دانش، تجربه، سرمایه و خلاقیت، برای یافتن راه‌حل مسأله‌های صنعت انرژی از طریق فرایند نوآوری باز، به کمک کارآفرینان خلاق می‌باشد. ایده هایی که پیشتر در شرکت‌های بزرگ جوانه میزد حالا ممکن است در شرایط متفاوت، یک فناور و یا یک استارتاپ متبلور شوند. نوآوری…