برگزاری کارگاه آموزشی «اصول حقوقی شروع و پیشبرد کسب و کار»

برگزاری کارگاه آموزشی «اصول حقوقی شروع و پیشبرد کسب و کار»  کارگاه آموزشی اصول حقوقی و پیشبرد کسب وکار یکشنبه 30 مهر در سالن کارگاه های مرکز نوآوری انرژیک برگزار گردید. این کارگاه با حضور شرکت های دانش بنیان، نوآور و فناور به منظور منتورینگ عمومی شرکت های عضو انرژیک برگزار شد. مدرس این کارگاه…