مرکز نوآوری انرژیک

تکمیل پروژه مرکز نوآوری انرژیک

پروژه مرکز نوآوری انرژیک با تکمیل گام‌های نهایی خود، آماده شروع به کار گردید. انرژیک با سرمایه‌گذاری شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، انرژی دانا و سرمایه‌گذاری صنعت نفت توسط شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا (آپادانا ونچرز) در دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه‌اندازی شده و کانونی برای زایش و رشد نوآوری فناورانه در صنعت انرژی…