غول‌های انرژی جهان، پیشگامان تقویت اکوسیستم استارت آپـی

مرکز نوآوری انرژیک » غول‌های انرژی جهان، پیشگامان تقویت اکوسیستم استارت آپـی
غول‌های انرژی جهان، پیشگامان تقویت اکوسیستم استارت آپـی

در سال های اخیر، غول‌های انرژی جهان جزو پیشگامان تقویت اکوسیستم استارت آپـی ایـن حـوزه بـوده انـد. در نگـاه آن هـا، استارت آپ ها بیش از آنکه به عنوان رقیب شرکت های بزرگ حوزه انرژی مطرح شوند همکارانی قابل اتکـا و البتـه جـذاب بـرای سرمایه گذاری و تملک به حساب می‌آیند. درواقع شکل‌گیری اکوسیستم استارآپی حول شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی، موضـوعی قابل مشاهده و دارای روندی رو به رشد بوده است. برای مثال شـــرکت نفـــت توتـــال از ســـال 2008  تـــا کنـــون در حدود  20 اســـتارت آپ انـــرژی ســـرمایه گـــذاری کـــرده اســـت که حوزه ی فعالیت این استارت آپ ها ذخیره سازی انرژی، تولید پراکنده و انرژی خورشیدی بوده است.

طی یک بررسی انجام شده توسط موسسه HC PWC، هشتاد و سه درصد از مدیران شرکت‌های نفتی بیان نموده اند نوآوری در موفقیت و ایجاد مزیت رقابتی آنها اهمیت زیادی دارد. یکی از شاخص‌های اصلی در سنجش وضعیت نوآوری در هر بخش بررسی روند رشد تعداد اختراعات در آن صنعت می‌باشد، تحقیقات نشان می دهند، روند افرایش تعداد اختراعات در حوزه نفت و گاز نشان دهنده آن است که توجه به اهمیت نوآوری در صنعت نفت و گاز روز به روز در حال زیاد شدن است طبق گزارشات در سال 2016 شاهد رشد 4 درصدی  تعداد اختراعات نسبت به سال 2015 بوده ایم.

بیشترین نوآوری صنعت نفت و گاز با  62 درصد سهم مربوط به بخش اکتشاف، حفاری و تولید است که در سال 2016 نسبت به سال  2015 دارای رشد 2 درصدی بوده است.

تا قبل از دهه  1980بیش از 80 درصد نوآوری و تحقیق توسعه در صنعت نفت و گاز توسط  11 شرکت نفتی بزرگ انجام می‌شد و توسعه فناوری یکی از مهمترین استراتژی های شرکت های بین المللی نفتی در آن زمان بود. اما ماهیت نوآوری در صنعت نفت و گاز، از اوایل سال 1980تغییر کرد.

شرکت‌های نفتی بزرگ حجم سرمایه گذاری خود را در بخش تحقیق و توسعه کاهش دادند و بیشتر به این مساله تمایل پیدا نمودند که به جای ساخت فناوری های جدید آنها را از شرکت‌های خدماتی نفتی بخرند و به طور متقابل این شرکت‌های نفتی حجم سرمایه گذاری خود را در حوزه تحقیق و توسعه افزایش دادند.

پشتیبان
پشتیبان
پیمایش به بالا